Wydziały

I Wydział Cywilny

II Wydział Karny

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

IV Wydział Sądu Pracy

V Wydział Ksiąg Wieczystych

VI Wydział Wykonywania Orzeczeń

 

 

I Wydział Cywilny
Adres:    Myszków, ul. Kwiatkowskiego 2, pokój nr 224

 

Zakres zadań:

rozpoznaje sprawy w trybie procesowym o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 75.000 zł oraz sprawy w postępowaniu nieprocesowym w zakresie prawa rzeczowego (np. o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, sprawy z zakresu prawa spadkowego). Prowadzi również postępowanie egzekucyjne w sprawach nie należących do właściwości komornika.

 

Przewodniczący:    SSR Magdalena Strzelczyk
przyjęcia interesantów:    w każdą środę w godz. od 900 do 1300

Sekretariat:     
Kierownik sekretariatu:    Mirosława Śliwa

telefon:    (0 34) 315-98-20

faks:         (0 34) 315-98-94

Sędziowie orzekający:

SSR Magdalena Strzelczyk

SSR Sylwester Świerdza    -    w niepełnym wymiarze etatowym

SSR Mariola Bednarczyk          
SSR Aleksandra Korusiewicz

SSR Urban Szota (delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości)

SSR Joanna Nowak-Piaścik

 

 

Asystenci sędziego:          
Agnieszka Kawecka

Irmina Muszczek

Tomasz Goszczyński


II Wydział Karny
Adres:    Myszków, ul. Kwiatkowskiego 2, pokój  nr 126

 

Zakres zadań:

rozpoznaje sprawy karne, w których wniesiono akt oskarżenia; wydaje wyroki łączne; rozpoznaje wnioski prokuratorskie o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego, wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, prośby o ułaskawienie; sprawuje nadzór nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych, w szczególności rozpoznaje zażalenia na postanowienia prokuratora na odmowę wszczęcia śledztwa; stosowanie tymczasowego aresztowania i przedłużanie go.

 

Przewodniczący:     SSR Jadwiga Błasiak
przyjęcia interesantów:    w każdą środę w godz. od 900 do 1300

Sekretariat     
Kierownik sekretariatu:    Aneta Hak

telefon:    (0 34) 315-98-40

faks:    (0 34) 315-98-92

Sędziowie orzekający:

SSR Jadwiga Błasiak

SSR Karol Gondro

SSR Marek Zachariasz

SSR Magdalena Mastaj

 

 

 

Asystenci sędziego:          
Marta Tarapacz-Stanek

 

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Adres:    Myszków,  ul. Kwiatkowskiego 2

 

Zakres zadań:

rozpoznaje sprawy z zakresu spraw małżeńskich i innych spraw rodzinnych i opiekuńczych w tym z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi; sprawy o przysposobienie z zakresu opieki, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką; sprawy z zakresu kurateli; sprawy nieletnich, którzy popełnili czyn karalny lub zagrożeni są demoralizacją; sprawy o leczenie odwykowe przeciwalkoholowe; sprawy o zastosowanie leczenia psychiatrycznego i o umieszczenie w domu opieki społecznej.

 

Przewodniczący:     SSR Małgorzata Ulczycka-Zamora
przyjęcia interesantów:    w każdą środę w godz. od 900 do 1300

Sekretariat     
Kierownik sekretariatu:    Zenona Gołda

telefon:    (0 34) 315-98-70

faks:         (0 34) 315-98-93

Sędziowie orzekający:

SSR Małgorzata Ulczycka-Zamora

SSR Agnieszka Pieńkowska-Szekiel

 

 

 


IV Wydział Sądu Pracy
Adres:    Myszków, ul. Kwiatkowskiego 2

 

Zakres zadań:

rozpoznaje sprawy o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane; o ustalenie istnienia stosunku pracy; o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy.

 

Przewodniczący:     SSR Ryszard Galiszewski
przyjęcia interesantów:    w każdą środę w godz. od 900 do 1300

Sekretariat     
Kierownik sekretariatu:    Urszula Sosnowska

telefon:    (0 34) 315-98-56

faks:        (0 34) 315-98-99

Sędziowie orzekający:          
SSR Ryszard Galiszewski

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Adres:    Myszków, ul. Kwiatkowskiego 2

 

Zakres zadań:

załatwia wnioski o wpis własności, wieczystego użytkowania, ograniczonych praw rzeczowych, praw osobistych i roszczeń oraz rozpoznaje wnioski o wykreślenie tych praw.

 

Przewodniczący:     SSR Sylwester Świerdza
przyjęcia interesantów:    w każdą środę w godz. od 900 do 1300

Sekretariat     
Kierownik sekretariatu:    Edyta Morawiec

telefon:    (0 34) 315-98-60

faks:    (0 34) 315-98-96

Sędziowie orzekający:          
SSR Sylwester Świerdza


Referendarze sądowi:     
Iwona Służałek - Pilarska          
Dominika Kosydar          
Waldemar Lipowicz

 

 

VI Wydział Wykonywania Orzeczeń

Adres:    Myszków, ul. Kwiatkowskiego 2, pokój nr 136

 

Zakres zadań:

wykonuje orzeczenia tut. Sądu w zakresie kar, środków karnych, środków zabezpieczających, kar porządkowych i kosztów sądowych, windykacji należności z tytułu grzywien, kar porządkowych i kosztów sądowych; rozpoznaje na posiedzeniach wnioski skazanych, kuratorów ew. in. uprawnionych podmiotów oraz wszczyna z urzędu postępowania incydentalne; orzeka w przedmiocie przykładowo:

- odroczenia i odwołania odroczenia wykonania kary,
- rozłożenia na raty grzywny i kosztów sądowych,
- zwolnienia z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego,
- zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,
- warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
- zatarcia skazania,
- zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną lub zastępczą karę pozbawienia wolności,
- określenia kary zastępczej w zamian kary ograniczenia wolności,
- dalszego stosowania lub uchylenia środka.

Sprawuje za pośrednictwem kuratorów kontrolę zachowania i wykonania nałożonych obowiązków w stosunku do skazanych, co do których warunkowo zawieszono wykonanie kary pozbawienia wolności lub warunkowo umorzono postępowanie karne.

 

Przewodniczący:     SSR Małgorzata Zenderowska- Rabsztyn
przyjęcia interesantów:    w każdą środę w godz. od 900 do 1300

Sekretariat     
Kierownik sekretariatu:    Halina Skipirzepa

telefon:    (0 34) 315-98-50

faks:    (0 34) 315-98-91

 

Sędziowie orzekający:

SSR Małgorzata Zenderowska -Rabsztyn

SSR Monika Kapuścińska

 

 

Rejestr zmian dla: Wydziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-09
Publikacja w dniu:
2017-01-09
Opis zmiany:
usunięto ze strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-08
Publikacja w dniu:
2016-11-08
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-10-07
Publikacja w dniu:
2016-10-07
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-09-05
Publikacja w dniu:
2016-09-05
Opis zmiany:
aktualizacja treści